Botao Ji received his B.D. in 2007 majoring in chemistry and M.D. in 2010 majoring in nanomaterial chemistry at Shandong University. He completed his doctor’s degree of physical chemistry at Université Pierre et Marie Curie in 2014. He has been doing postdoctoral research at the Hebrew University of Jerusalem between 2015 and 2018, researching on synthesis and photoelectric properties of inorganic nanocrystals in Prof. Uri Banin’s group. Dr. Botao Ji joined the School of Engineering in Westlake University as an assistant professor and doctoral supervisor in 2019. His interested research includes the synthesis and optical/electronic properties of heavy-metal-free QDs and developing new applications based on their unique properties.

Representative Publications  

 1. Haiyang Li, Wenjing Zhang, Yangyang Bian, Tae Kyu Ahn*, Huaibin Shen*, and Botao Ji*, ZnF2-Assisted Synthesis of Highly Luminescent InP/ZnSe/ZnS Quantum Dots for Efficient and Stable Electroluminescence, Nano Lett. 2022, doi: 10.1021/acs.nanolett.2c00763.
 2. Kun Liang, Rui Wang, Bingbing Huo, Huihui Ren, Dingwei Li, Yan Wang, Yingjie Tang, Yitong Chen, Chunyan Song, Fanfan Li, Botao Ji*, Hong Wang*, and Bowen Zhu*, Fully Printed Optoelectronic Synaptic Transistors Based on Quantum Dot–Metal Oxide Semiconductor Heterojunctions,ACS Nano 2022, doi: 10.1021/acsnano.2c00439
 3. Yuxiao Jin, Peijun Shi, Yu Wang, Jinghang Li, Jiachen Zhang, Xinxin Zhao, Yaping Ge, Yanjie Huang, Mengzhun Guo, Feidi Wang, Bo Ci, Xian Xiao, Xiaofei Gao, Jianrong Xu, Bobo Dang, Botao Ji, Woo-ping Ge & Jie-Min Jia*,Precise control of embolic stroke with magnetized red blood cells in mice,Communications Biology 5, 2022, Article number: 136.
 4. Min Gao, Huawei Yang, Huaibin Shen*, Zaiping Zeng, Fengjia Fan, Beibei Tang, Jingjing Min, Ying Zhang, Qingzhao Hua, Lin Song Li, Botao Ji*, and Zuliang Du*,Bulk-like ZnSe Quantum Dots Enabling Efficient Ultranarrow Blue Light-Emitting Diodes,Nano Lett. 2021, 21, 17, 7252–7260
 5. Xinyao Shan, Binghan Li, Botao Ji*, Synthesis of Wurtzite In and Ga Phosphide Quantum Dots Through Cation Exchange Reactions. Chem. Mater. 2021, 33, 13, 5223–5232.
 6. Botao Ji, Eran Rabani, Alexander L Efros, Roman Vaxenburg, Or Ashkenazi, Doron Azulay, Uri Banin, Oded Millo*, Dielectric Confinement and Excitonic Effects in Two-Dimensional Nanoplatelets. ACS Nano 2020, 14, 7, 8257–8265.
 7. Botao Ji#, Somnath Koley#, Ilya Slobodkin, Sergei Remennik, Uri Banin*, ZnSe/ZnS Core/Shell Quantum Dots with Superior Optical Properties through Thermodynamic Shell Growth. Nano Letters 2020, 20, 2387-2395. (#co-first author)
 8. Jin He#, Botao Ji#, Somnath Koley, Uri Banin*, David Avnir*, Metallic Conductive Luminescent Film. ACS nano 2019, 13, 10826-10834. (#co-first author)
 9. Botao Ji, Yossef Panfil, Nir Waiskopf, Sergei Remennik, Inna Popov, Uri Banin*, Strain-controlled Shell Morphology on Quantum Rods. Nature Communications, 2019, 10, 2.
 10. Guohua Jia*, Yingping Pang, Jiajia Ning*, Uri Banin* and Botao Ji*, Heavy-metal Free Colloidal Semiconductor Nanorods: Recent Advances and Future Perspectives. Advanced Materials, 2019, 31, 1900781.
 11. Botao Ji, Yossef Panfil, Uri Banin*, Heavy-metal-free Fluorescent ZnTe/ZnSe Nanodumbbells. ACS Nano, 2017, 11, 7312-7320.
 12. Botao Ji, Emerson Giovanelli, Benjamin Habert, Piernicola Spinicelli, Michel Nasilowski, Xiangzhen Xu, Nicolas Lequeux, Jean-Paul Hugonin, Francois Marquier, Jean-Jacques Greffet*, Benoit Dubertret*, Non-blinking Quantum Dot with a Plasmonic Nanoshell Resonator. Nature Nanotechnology, 2015, 10, 170-175.
 13. Botao Ji, Xiuling Jiao, Ning Sui, Yongzheng Duan, Dairong Chen*, Long Single-crystalline α-Mn2O3 Nanowires: Facile Synthesis and Catalytic Properties. CrystEngComm, 2010, 12, 3229-3234.