Publications

2023

Wurtzite InAs Nanocrystals with Short-Wavelength Infrared Emission Synthesized through the Cation Exchange of Cu3As Nanocrystals

Xinyao Shan, Yamei Zhou, Binghan Li, Zaiping Zeng*, and Botao Ji*

Chem. Mater. 2023, 35, 6, 2569–2578

FULL TEXT


Thiol-Free Synthesis of Bright Near-Infrared-Emitting Ag2S Nanocrystals through Heterovalent-Metal Decoration for Ecofriendly Solar Cells

Jieyu ZhangJingjing MinBinghan LiWenxing YangZaiping Zeng*Dianyi Liu*, and Botao Ji*

Chem. Mater. 2023, 35, 3, 1325–1334

FULL TEXT

2022

Direct Optical Patterning of Nanocrystal-Based Thin-Film Transistors and Light-Emitting Diodes through Native Ligand Cleavage

Yan Wang, Xinyao Shan, Yingjie Tang, Tianyu Liu, Binghan Li, Peng Jin, Kun Liang, Dingwei Li, Yang Michael Yang, Huaibin Shen*, Bowen Zhu*, and Botao Ji*

ACS Appl. Nano Mater. 2022, 5, 6, 8457.

FULL TEXT


ZnF2-Assisted Synthesis of Highly Luminescent InP/ZnSe/ZnS Quantum Dots for Efficient and Stable Electroluminescence

Haiyang Li, Wenjing Zhang, Yangyang Bian, Tae Kyu Ahn*, Huaibin Shen*, and Botao Ji*

Nano Lett. 2022, 22, 10, 4067–4073.

FULL TEXT


Fully Printed Optoelectronic Synaptic Transistors Based on Quantum Dot–Metal Oxide Semiconductor Heterojunctions

Kun Liang, Rui Wang, Bingbing Huo, Huihui RenHuihui Ren, Dingwei Li, Yan Wang, Yingjie Tang, Yitong Chen, Chunyan Song, Fanfan Li, Botao Ji*, Hong Wang*, and Bowen Zhu*

ACS Nano 2022, 16, 6, 8651–8661.

FULL TEXT


Precise control of embolic stroke with magnetized red blood cells in mice

Yuxiao Jin, Peijun Shi, Yu Wang, Jinghang Li, Jiachen Zhang, Xinxin Zhao, Yaping Ge, Yanjie Huang, Mengzhun Guo, Feidi Wang, Bo Ci, Xian Xiao, Xiaofei Gao, Jianrong Xu, Bobo Dang, Botao Ji, Woo-ping Ge & Jie-Min Jia*

Communications Biology 5, 2022, 136.

FULL TEXT

2021

Bulk-like ZnSe Quantum Dots Enabling Efficient Ultranarrow Blue Light-Emitting Diodes

Min Gao, Huawei Yang, Huaibin Shen*, Zaiping Zeng, Fengjia Fan, Beibei Tang, Jingjing Min, Ying Zhang, Qingzhao Hua, Lin Song Li, Botao Ji*, and Zuliang Du*

Nano Lett. 2021, 21, 17, 7252–7260

FULL TEXT


Synthesis of Wurtzite In and Ga Phosphide Quantum Dots Through Cation Exchange Reactions

Xinyao Shan, Binghan Li, Botao Ji*

Chem. Mater. 2021, 33, 13, 5223–5232.

FULL TEXT

2020

Dielectric Confinement and Excitonic Effects in Two-Dimensional Nanoplatelets

Botao Ji, Eran Rabani, Alexander L Efros, Roman Vaxenburg, Or Ashkenazi, Doron Azulay, Uri Banin, Oded Millo*

ACS Nano. 2020, 14, 7, 8257–8265.

FULL TEXT


ZnSe/ZnS Core/Shell Quantum Dots with Superior Optical Properties through Thermodynamic Shell Growth

Botao Ji#, Somnath Koley#, Ilya Slobodkin, Sergei Remennik, Uri Banin*

Nano Letters.2020, 20, 2387-2395.

FULL TEXT

2019

Metallic Conductive Luminescent Film

Jin He#, Botao Ji#, Somnath Koley, Uri Banin*, David Avnir*

ACS nano. 2019, 13, 10826-10834.

FULL TEXT


Strain-controlled Shell Morphology on Quantum Rods

Botao Ji, Yossef Panfil, Nir Waiskopf, Sergei Remennik, Inna Popov, Uri Banin*

Nature Communications. 2019, 10, 2.

FULL TEXT


Heavy-metal Free Colloidal Semiconductor Nanorods: Recent Advances and Future Perspectives

Guohua Jia*, Yingping Pang, Jiajia Ning*, Uri Banin* and Botao Ji*

Advanced Materials. 2019, 31, 1900781.

FULL TEXT

2017

Heavy-metal-free Fluorescent ZnTe/ZnSe Nanodumbbells

Botao Ji, Yossef Panfil, Uri Banin*

ACS Nano.2017, 11, 7312-7320.

FULL TEXT

2015

Non-blinking Quantum Dot with a Plasmonic Nanoshell Resonator

Botao Ji, Emerson Giovanelli, Benjamin Habert, Piernicola Spinicelli, Michel Nasilowski, Xiangzhen Xu, Nicolas Lequeux, Jean-Paul Hugonin, Francois Marquier, Jean-Jacques Greffet*, Benoit Dubertret*

Nature Nanotechnology. 2015, 10, 170-175.

FULL TEXT

2010

Long Single-crystalline α-Mn2O3 Nanowires: Facile Synthesis and Catalytic Properties

Botao Ji, Xiuling Jiao, Ning Sui, Yongzheng Duan, Dairong Chen*

CrystEngComm. 2010, 12, 3229-3234.

FULL TEXT